Mfin´s allmänna villkor för användning av Tabetalt.nu

 

  1. Uppdragsgivaren – användaren av Tabetalt.nu – förbinder sig att tillämpa God Inkassosed i alla sammanhang när de använder Tabetalt.nu eller agerar i samband med att ett krav skickas genom Tabetalt.nu. Läs mer om God Inkassosed.
  2. Mfin förbinder sig att i de delar Tabetalt.nu är direkt involverade, genom Tabetalt.nu agera juridiskt korrekt utifrån god inkassosed.
  3. Om Uppdragsgivaren registrerar och betalar för inkassokrav i Tabetalt.nu senast kl. 12.00 måndag – fredag Tabetalt.nu-kravet samma dag (med undantag av röda dagar och dagar i samband med röda, tex dag före helgdag).
  4. I priset för tjänsten ingår: Nyttjande av system, printning, inkassoblankett med kuvert i 4-färg, porto samt packning och postning av Tabetalt.nu-kravet. Uppdragsgivaren får också dels direkt ett kvitteringsmail med formellt kvitto för bokföring samt kravkopia och dels ett senare uppföljningsmail. Uppdragsgivaren får dessutom en arkivlänk tillbaka till sitt ärende. Mfin tillser också att Tabetalt.nu-systemet löpande är juridiskt korrekt och uppdaterat.
  5. Tabetalt.nu skall vara tillgängligt för registrering 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. I de delar där Mfin är involverade i processen föreligger tillgänglighet enligt § 3. Mfin ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för Uppdragsgivaren eller gäldenär på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.
  6. Om Uppdragsgivaren missbrukar användandet av Tabetalt.nu eller om Uppdragsgivaren agerande på annat sätt vållar Mfin en skada äger Mfin rätt att omgående stänga av Uppdragsgivaren för vidare användande av Tabetalt.nu och Mfin´s övriga tjänster. Mfin äger också rätt att med omedelbar verkan säga upp Uppdragsgivaren om denne åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal eller på annat sätt missbrukar användandet av Tabetalt.nu eller Mfin´s tjänster i övrigt. Uppdragsgivaren ska då omgående reglera eventuella utestående skulder till Mfin samt ersätta Mfin för den skada som Uppdragsgivaren vållar Mfin med anledning av sitt agerande. Mfin förbehåller sig även rätten att inte skicka ett ärende som kan anses tvivelaktigt.
  7. Innehållet på Mfin´s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de inkassobrev som används i aktuell kravhantering är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Det åligger Uppdragsgivaren och användare av tjänsten hos Uppdragsgivaren att sörja för att spridning av material,  tex. inkassobrev, som leder till otillåtet nyttjande, inte sker.